תנאי שימוש

חזרה להרשמה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קהילת WESPER  (להלן: “WESPER“) והזמין בכתובת https://wesper.co.il/(להלן: “האתר“). הגישה והשימוש באתר הם בכפוף לתנאים המפורטים להלן (“תנאי השימוש“). 

ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש יחד יקראו “התנאים“. 

תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם המבקר גולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך ‏אחרת באתר או במידע המצוי בו, או המבקש לעשות כן (להלן: “המשתמש“/ “אתה” ,”הנך“)‏‎.‎ אם, בכל זמן, אינך מסכים לכל תנאי מתנאי השימוש, עליך להפסיק מיד את השימוש באתר זה.

למען הסר ספק, האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר יחיד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים ‏כאחד‎.‎

הבהרות למשתמש

לא תתאפשר כניסה לאתר זה אלא למשתמש המאשר ומצהיר את האמור מטה:

(1) הנני בגיר אשר מלאו לו 21 שנים לפחות; 

(2) הנני מבקש, מראש ובכתב, להיחשף לפרסומת למוצרי עישון בלא חוזי (video) או שמע כלשון סעיף 3(ב)(5) לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג-1983.

הנני מבקש לצפות בתכני האתר, וכן מספק את הצהרתי זו, באופן חופשי ותוך הבנה מוחלטת ומלאה של מעשיי והשלכותיהם ולא תהא לי ו/או למי מטעמי כל דרישה ו/או תלונה ו/או בקשה ו/או תביעה כלפי מפעילי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתוכן האתר, לרבות התוכן השיווקי, הפרסומי והאינפורמטיבי המצוי בו.

-יובהר כי עישון מזיק לבריאות ומשרד הבריאות קבע כי הוא גורם למחלות חמורות.

-מכירת אלכוהול ומוצרי עישון מתחת לגיל 18 אסורה בהחלט.

 1. כללי.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב, כי קרא את תנאי השימוש, מודע ומסכים להוראות הנזכרות בתנאי השימוש וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם וכי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי ובכפוף לדין. למשתמש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום הנוסח המעודכן באתר לראשונה.
  • לחברה הזכות לשנות ולהוסיף תנאים ספציפיים בכל הקשור למוצרים ספציפיים או לאירועים ספציפיים או לאזורים ספציפיים או פעילות ספציפית של קהילת     WEsper ותנאים אלה יקראו כחלק מתנאי השימוש ואלא אם כן צוין במפורש, לא יגרעו מאיזה מהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • יתכן כי חלק מהוראות התנאים אינן רלוונטיות למשתמש כזה או אחר ואף יתכן כי מתייחסות לאפשרויות שכרגע לא קיימות באתר אך יתכן ויהיו רלוונטיות בעתיד. למען הסר ספק, ככל שלא מתקיימים באתר מכר/ סליקה/ אפשרות לרכוש מוצרים בתמורה לתשלום כלשהו, אין להתייחס לסעיפים העוסקים בכך.
  • במסגרת האתר יתכן שינגשו ‏מוצרים ו/או שירותים שלהם יהיה תנאים נוספים ו/או אחרים. אלא אם נאמר במסגרת ‏שירותים ו/או מוצרים אלה במפורש, הוראות שיינתנו ביחס לתנאים ו/או השירותים ‏האמורים מטרתם להוסיף ולא לגרוע על מי מהתנאים.‏
  • כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
  • במידה ויעלה חשש כלשהו בזיוף נתונים – היוזר ימחק באופן אוטמטי ללא הודעה מוקדמת מראש
 2. שימוש באתר על ידי ילדים.
  • אתר זה אינו מיועד לקטינים ולבגירים מתחת לגיל עשרים ואחת (21) ואנו מבקשים כי משתמשים מתחת לגיל 21 לא ימסרו מידע המאפשר זיהוי אישי שלהם דרך האתר. הורה או אפוטרופוס אשר גילה כי ילדו מסר לנו נתונים אישיים אודותיו מתבקש ליצור עמנו קשר בכתובת – wesper889@gmail.com
  • חשבונות משתמש שייקבעו על ידי קהילת  WESPER כשייכים למשתמשים מתחת לגיל 21 יימחקו באופן מיידי.
 3. השימוש באתר ובתכניו.
  • הנך רשאי להשתמש בתכני ובשירותי האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני ו/או בשירותי האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של החברה לכך, ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, ואין להפיץ תכנים אלה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא באלו, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין לקשר את האתר לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או בוטים ו/או פוגעניים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או לאלימות, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהזנת נתונים באתר ו/או מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים או הנתונים שנעשו על-ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בו הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

 1. שירותים הטעונים רישום.
  • השירותים באתר טעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסירת הפרטים כאמור. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.
 2. עדכון, מחיקה או גישה למידע שסיפקת בקשר לרישומך כמשתמש באתר.
  • האתר מאפשר לך לשנות או למחוק את הפרטים המזהים שמסרת לנו דרך האתר. באפשרותך לעשות זאת על ידי לחיצה על “החשבון שלי” ומעקב אחר ההוראות לשינוי פרטי המשתמש שלך. ככל שהמידע נשמר בבסיסי הנתונים שלנו, נגיב לשינויים בכפוף לדרישות החוק תוך זמן סביר. אנא שים לב, כי גם אם המידע לא זמין באתר לאחר מחיקתו, הוא עשוי להימצא ברשומות הגיבוי והארכיון שלנו.
 3. קניין רוחני.
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן ו/או מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב’ הם של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות תכנים שצדדים שלישיים אישרו לנו לפרסם באתר.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
  • אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו.
  • הוראות אלו תקפות גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים לאתר.
 1. צדדים שלישיים.
  • הרשמה להטבות, פעילויות שונות ומבצעים (“הטבות“) אשר עשויה לזכות את המשתמש בהטבות בבתי עסק של צדדים שלישיים. הטבות כאמור עשויות להפנות את המשתמש לבית עסק של צדדים שלישיים אשר אינם מנוהלים על ידי קהילת  WESPER  ואינם נמצאים בבעלותה. החברה אינה ולא תהא אחראית על טיב ואיכות ההטבות לכשהמשתמש יפנה לממשן בבתי העסק של צדדים שלישיים. כמו כן, אין לפרש הטבה כלשהי באתר כהמלצה, שידול או ייעוץ למשתמש בדבר טיב השירותים ו/או המוצרים המוצעים בבית העסק של צד שלישי כלשהו שהטבה אליו פורסמה באתר. 
  • קישורים של צדדים שלישיים. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות של צדדים שלישיים, אשר אינם מנוהלים על ידיקהילת  WESPER  ואינם נמצאים בבעלותה. אנו מספקים קישורים אלה מטעמי נוחות בלבד, ואין לפרש את הכללתם באתר כקידום של אתרים אלה או שידול לשימוש בהם. עסקאות שיתבצעו דרך האתרים הנ”ל (ומידע אישי שיימסר להם) יושלמו באתרים הנ”ל ולא באתר. בנוסף, השימוש באתרים של צדדים שלישיים כפוף לתנאי שימוש ולמדיניות פרטיות נפרדים משל  WESPER ולפיכך בטרם תעשה שימוש באותם אתרים, עליך לקרוא בעיון ולהסכים לתנאים אלו, ול WESPER- אין ולא תהא כל אחריות לשימושך באתרים של צדדים שלישיים כאמור.
 2. הגבלת אחריות.
  •  WESPER אינה אחראית ולא תהיה לה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או כניסה לאירוע מהאירועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות. בתוך כך, הינך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת לא לשעתק, להעתיק, להפיץ, לעבד או לבצע כל העברה של התמונות, הצילומים, הטקסטים, הדימויים הקוליים והחזותיים, קטעי הוידאו, הקבצים, בסיסי הנתונים, הקטלוגים והרשימות או כל מידע או פריט אחר אשר מצוי ו/או זמין באתר, באופן אשר מנצל לרעה דעה או זכות אישית או זכויות ונכסים אחרים השייכים ל WESPER ו/או כל צד ג’ ולא להתחרות WESPER, במישרין או בעקיפין.  WESPER לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, עבור כל הפסד בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל באתר.
  • WESPER אינה מבטיחה ואינן מתחייבת לכך שהאתר ימשיך לפעול ללא הפסקות או שגיאות, או לכך ששימוש בתכני האתר או התחברות אל האתר יביאו לתוצאות מסוימות. זאת ועוד, WESPER אינה מבטיחה, במפורש או במרומז, למשתמשי האתר דבר, לרבות התאמה למטרה כלשהי, פעילות מתמשכת ללא הפסקות, עדכונים, פונקציונאליות, דיוק וחופש משגיאות. האתר וכל התכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. בכפוף לכל דין, לא תחול על  על WESPER כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז, לרבות אחריות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.
 1. שונות.
  • הדין החל: על האתר והתנאים יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור בתנאים ובאתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
  • אם בית משפט או גוף שיפוט אחר יקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שתוקפם נשלל או ‏שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידה הרבה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים. יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם‎.‎
  • יצירת קשר: אם יש לך שאלות או בקשות בכל הנוגע לתנאי השימוש, באפשרותך לשלוח אותן לכתובת הדוא”לwesper889@gmail.com 
  • או לפנות או באמצעות שיחת טלפון למוקד שירות הלקוחות שלנו למספר: 0587783949

אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות