תקנון לפעילות “פעילות המוצר – “Winston Compacts

חזרה לפעילות>>

ברוכים הבאים לפעילות “פעילות המוצר – “Winston הפעילות תתבצע במסגרת קהילת WEsper (“האתר”)

https://wesper.co.il/ בניהולה של בלאנקו משרד פרסום (להלן: “עורכת הפעילות” ו/או “החברה“).

מובהר כי בהשתתפות בפעילות המשתתף מסכים לכל תנאי התקנון, וכן לתנאי מדיניות הפרטיות

 1. כללי
  1. בפעילות רשאי להשתתף בה רק מי שנרשם לפעילות, הוא בגיר מעל גיל 21 אשר ביקש קבלת פרסומות בקשר עם מוצרי עישון ואשר עומד בתנאים המפורטים להלן.
  1. במקרה שתהיה סתירה או אי התאמה בין ההוראות בתקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם על הפעילות, הוראות תקנון זה הן שתקבענה.
  1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.
  1. בכל מקום בו מנוסח תוכן תקנון זה בלשון יחיד ו/או רבים ההתייחסות הינה ליחיד ולרבים כאחד, לפי העניין. 
 • תקופת הפעילות:
  • הפעילות תתקיים החל מיום 1.10.23 ועד  30.11.23
  • על אף האמור בסעיף 2.1, עורכת הפעילות תהיה רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא, לסיים את הפעילות ו/או לשנותה ו/או להפסיקה ו/או לחדשה.
 • תיאור הפעילות:
  • מטרת הפעילות: לענות נכונה ובזמן הקצר ביותר על השאלות בתוך הפעילות
  • על מנת להשתתף בפעילות, על המשתתף להתחבר או להירשם. ההרשמה כרוכה במילוי הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון, אימייל, יש לאשר את התקנון הפעילות, תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות. בכל שבוע החל מיום ראשון ועד שבת ייבחור זוכה 1 אשר ענה נכונה ובזמן הקצר ביותר.
 • השתתפות בפעילות:
  • הזוכים יבחרו על ידי וועידת השופטים אשר מורכבת מעורכת הפעילות.
  • לא ניתן להשתתף בפעילות יותר מפעם אחת. השתתפות בפעילות יותר מפעם אחת תוביל לפסילת המשתתף מהפעילות. למען הסר ספק, אדם זכאי להשתתף בפעילות רק באמצעות משתמש אחד. ניתן לזכות רק פעם אחת במשך כל הפעילות.
  • ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם. “בן משפחה” לעניין סעיף זה – בן או בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

הפרס:

 • ספק הפרס: ביי מי
  • 4.5.     הפרסים:

שובר ביימי אול בשווי 300 ש”ח.

 • עורכת הפעילות תוכל לשנות את הפרס ואם תעשה כך תימסר הודעה על כך למשתתפים.
  • דרך קבלת הפרס: שליחת השובר דרך סמס.
 • זכאות לפרס ומימושו
  • עם קביעת הזוכה על-ידי עורכת התחרות היא תיצור עימו בקשר באמצעות טלפון אותו השאיר המשתתף בתחילת הפעילות.
  • אופן יצירת הקשר עם הזוכה הינו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האופן בו ניסו ליצור קשר עימו.
  • מסירת הפרס תתבצע אך ורק על פי תיאום מראש עם עורכת הפעילות כאמור לעיל. לא תתבצע כל מסירה של פרס שלא תואמה ע”י עורכת הפעילות.
  • פרטיו האישיים של המשתתף הזוכה כפי שמסר לחברה בעת הרשמתו לפעילות או במועד אחר לרבות שמו, מספר ת”ז, מקום מגוריו חייבים להיות זהים לפרטים של האדם שזכה בפרס. משתתף שהשתמש בפרטים שאינם שלו, לרבות שם בדוי ו/או שלא תואם את שמו בתעודת הזהות, יפסל, ולא יהיה זכאי לפרס.
  • במעמד מסירת הפרס הזוכה יחתום על קבלת הפרס בהתאם לתנאי התקנון.
  • כתנאי לקבלת הפרס הזוכה יתבקש להציג תעודת זהות או כל פרט מזהה אחר שהחברה תבקש בכדי לאמת את זהותו ועמידתו בתנאי התקנון.
  • במידה והזוכה לא מסר את הפרטים הנדרשים בתוך  2 ימי עסקים ממועד הודעת הזכייה, לצורך מסירת הפרס בהתאם לקבוע בתקנון זה, זכייתו תבוטל, ועורכת הפעילות תהא רשאית למסור את הפרס למשתתף אחר, או לבטל את מתן הפרס.
  • מובהר בזה כי הזכייה היא חד פעמית בלבד. המשתתף לא יכול לזכות יותר מפעם אחת בפרס במסגרת הפעילות.
  • במידה ותיפסל זכאותו של משתתף מסוים, רשאית עורכת הפעילות להעביר את הזכאות בפרס למשתתף אחר, או לא לחלק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • עורכת הפעילות לא תהיה אחראית על תקלה או נזק שייגרם לזוכים בפעילות בקשר עם מימוש הפרס.
  • עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה. אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס  (כולו או חלקו) מוטלת על ספק הפרס. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את עורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.
  • בכפוף לקבלת הסכמת המשתתף, וככל שמוסכם עליו, עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם את שמו ותמונתו באתר ו/או בכל מדיה פרסומית אחרת, במידה ויוכרז כזוכה בפעילות, ללא כל תמורה והוא מוותר על כל זכות ו/או טענה בנוגע לפרסום כאמור לרבות לעניין קבלת תמורה בגין פרסום כאמור ולרבות בגין פרסומים שאינם קשורים במישרין בפעילות אלא לקידום מכירותיה של מארגנת הפעילות. פרסום שמו ותמונתו של הזוכה אינם מהווים תנאי לזכייה ו/או לקבלת הפרס והוא רשאי לסרב לפרסום באמצעות משלוח הודעה בכתב לעורכת הפעילות.
  • במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לפרס חלופי או שווה ערך או לכל תמורה אחרת. עורכת הפעילות תהיה פטורה בכל מקרה מכל פיצוי שהוא.
  • הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, למעט אם החברה תחליט אחרת.
  • לעורכת הפעילות שיקול דעת מוחלט לקבוע מי הוא הזוכה בפעילות ועל סמך אילו פרמטרים, וכן במקרים שבהם נמצא הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות הדין מכל בחינה שהיא כאמור בסעיף 5.9, לשנות סדר הזכייה בפרס.
 • תנאים כלליים:
  • פעילות זו נועדה לשם שעשוע ובידור ועשויים להופיע בה מידע פרסומי בקשר למוצרי עישון.
  • החברה תהא רשאית לבטל ו/או לשנות את הפעילות לאלתר מבלי שלמי מהמשתתפים תעמוד טענה כלשהי בקשר עם ביטול ו/או שינוי הפעילות, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מובהר כי כלל משתתפי הפעילות מודעים לכך שעורכת הפעילות תשמור את פרטיהם ולהשתמש בהם בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של עורכת הפעילות.
  • הואיל והפעילות מבוצעת באתר האינטרנט ומבוססת על תכנת מחשוב, עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן תקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, תקלות מחשוב, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, וכן, בין היתר, נזקים בשל טעויות אנוש.
  • ידוע למשתתפים שעורכת הפעילות אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של משתתף בפעילות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת בה נקלטו פרטי המשתתף, ואשר כתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותו בפעילות, מועד השתתפותו, תוצאות המשחק, וכיו״ב.
  • ההשתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק אשר נגרם למי מהמשתתפים ובקשר עם השתתפותם בפעילות.
  • חל איסור על המשתתפים בפעילות להשתמש באמצעי עזר חיצוניים בפעילות, כגון רובטים (“bot”) או תוכנות מחשב אחרות. שימוש באמצעים אלו יובילו לפסילה של המשתתף מהפעילות.
  • משתתפי הפעילות לא יהיו זכאים להחזר בגין הוצאותיהם, ככל שיהיו כאלו בקשר עם הפעילות ו/או במהלך תקופת הפעילות.
  • עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר.
  • כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או ההוצאות הנלוות הקושרים בפרסים, ככל שיהיו כאלו, יחולו על הזוכים בלבד ולא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • למען הסר ספק תקנון הפעילות הינו לצורכי משחק בלבד והפעילות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל.
  • בכל עניין הנוגע לפעילות זו תהא סמכות השיפוט הבלעדית, מוקנית לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו.
אזהרה -
הסיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת
משרד הבריאות